Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató arról nyújt információt, hogy a Smart Digital Kft., mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket az ügyfél akár telefonon, akár a honlapon keresztül vagy más úton rendelkezésére bocsájt.

Cégünk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az adatvédelem iránt, rendkívül fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

 

 1. Az adatkezelésre jogosult személy:

Smart Digital Kft. (Székhely: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 19., Cégjegyzékszám: 16-09-016215, Adószáma: 14523597-2-16, képviseli: Hoffmann Zsolt ügyvezető).

Elérhetőségek: Dohányos Ágnes irodavezető, Mobil: +36/30779-72-55

E-mail: dohanyos.agnes@smartdigital.eu

 

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja egyrészt, hogy a webshop vásárlóival kötött szerződést a Smart Digital Kft. teljesíteni tudja, azaz a vásárlók részére a megrendelt árut el tudja küldeni, továbbá a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása.

Azon Ügyfeleink esetén, akik a HelpDesk telefonos vagy távoli eléréssel biztosított szolgáltatást veszik igénybe, az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatást teljesíthesse a Smart Digital Kft., illetve szükség esetén az ügyfelet telefonon vagy email útján felkereshesse, a távoli javítás vagy a helyszíni kiszállás egyeztetése céljából.

Az adatkezelés célja a fentieken túl a kapcsolattartás az Ügyféllel, valamint az Ügyfél szerződésszegése esetén az a Smart Digital Kft. jogainak érvényesítése. További adatkezelési cél cégünk piacának, fogyasztóinak, termékeinek és szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Smart Digital Kft. Illatos úti telephelyén kamerarendszer működik. A képfelvételek készítésének célja a munkáltatói ellenőrzés mellett a vagyonvédelem. A kamera rendszer felvételei egy DVR eszközön vannak tárolva ami a szerver szobánkban van az illatos úti telephelyen a neve: HIKVISION. Ez egy önálló rögzítő rendszer mely csatlakozik a belső hálózatunkhoz és jelszóval védett. Csak két ügyvezető fér hozzá a felvételekhez.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulásán felül a partnerekkel kötött szerződések teljesítése, valamint az adatgazda jogos érdeke.

A telephelyen rögzített kamerafelvételek esetén a jogalap a Smart Digital Kft jogos érdeke.

 

 1. A kezelt adatok köre

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A Smart Digital Kft. csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak. A kezelt adatokat az érintettek bocsátják cégünk rendelkezésére a honlapon történő regisztráció vagy a szolgáltatások igénybevétele során.

A kezelt adatok köre a proxybolt webáruház vásárlói esetén: Név, cím, telefonszám, bankszámlaszám., email cím.

Kezelt adatok köre a Smart Digital Kft. Help Desk ügyfelei esetén: adatgazda neve, telefonszáma, email címe, munkavégzés helye.

A kezelt adatok köre a telephelyi kamerarendszer esetén: képmás felvétel.

Az adatok tárolása a NAS elnevezésű, többfunkciós, hálózathoz kapcsolódó tárolószerveren történik, amely az intraneten belüli fájlmegosztó központként működik. Belső hálózaton, vagy akár interneten keresztül is elérhetőek a fájlok, melyek esetében az adatbiztonságot a jogosultságkezelés garantálja: Mappaszinten beállítható, hogy melyik felhasználó mit érhet el. Így biztosítható, hogy a különböző munkaterületen dolgozók nem látják egymás adatait. Minden esetben kizárólag az arra jogosult számára biztosítunk hozzáférést az elektronikus mappákhoz.

 

 1. Az adatfeldolgozásra jogosult személy

Adatfeldolgozásra jogosultak:

könyvelő: Nagy Könyv-L Tax Kft., 5350 Tiszafüred, Örvényi út 45/B, képviseli: Nagy Nándor

jogi képviselő: Dr. Keszte Lilla Ügyvédi Iroda (1097 Budapest, Illatos út 23., képviseli: dr. Keszte Lilla, 06-1-501-41-00, office@drkl.eu)

 

 1. Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára

Az OBI HelpDesk ügyfelek adatait Németországba az alábbi szerződéses partnerek részére továbbítjuk:

Memotech GmbH (Németország; Amtsgericht Köln, HRB 36382; székhely: Technikstrasse 1, Wermelskirchen, 42929; képviseli: Christoph Meya, christoph.meya@memotech.net)

Compuserv Computer Dienstleistungs GmbH (Németország; székhely: Technikstrasse 1, 42929 Wermelskirchen; HR: Köln, Abt. B Nr. 36339, képv.: Andrzej Jawurek, Heinrich Poel; email: .mbuscher@compuserv.de)

OBI Smart Technologies GmbH (székhely: Industriestraße 10

D-42929 Wermelskirchen, phone:   +492196761750, fax:  +492196761932, e-mail:  marc (dot) nadrowski (at) obi (dot) de)

A fentieken túl cégünk adattovábbítást csak jogszabályban meghatározott keretek között és csak hatóság vagy bíróság megkeresésére vagy ezek, illetve jogszabályi előírás alapján és csak olyan mértékben teljesít, amelyet az adatkérés szükségessé tesz.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása esetén annak visszavonásáig, a vonatkozó törlési kérelem benyújtásáig történik, illetve a vonatkozó jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

A telephelyen készült képfelvételeket amennyiben nem történik bűncselekmény, vagy egyéb okból (munkáltatói vizsgálat) nincs rájuk szükség, három munkanap után töröljük.

A Smart Digital Kft. külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy cégünk, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá:

A Smart Digital Kft. munkavállalói, valamint az esetleges alvállalkozók.  Cégünk adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Kérelemre cégünk tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Cégünk köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként. Az érintett tájékoztatását a Smart Digital Kft. a jogszabályban előírt esetekben és módon megtagadhatja.

A Smart Digital Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat cégünk rendelkezésére áll.

A Smart Digital Kft. a személyes adatot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – törli, ha annak kezelése jogellenes; annak törlését az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett cégünk zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Smart Digital Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha cégünk az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén cégünk tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Smart Digital Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha cégünk az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Smart Digital Kft. így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Smart Digital Kft. a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, a Smart Digital Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Ha a Smart Digital Kft., valamint az adattovábbítás keretében a könyvelést végző cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti, az Ügyfél bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

 1. Cookie kezelés (html süti):

A cookie-k (http sütik) működése általában:

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket a weboldal használata során és azon keresztül helyezünk el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve.

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

A látogató hozzájárulása a cookie-k használatához:

Fontos tudni azt is, hogy az a tény, hogy a weboldal látogatása során a látogató böngészőjének beállításaiban a cookie-k használata nem került tiltásra, illetve visszautasításra, azt is jelenti, hogy a látogató a weboldal használatával a cookie-k használatához is hozzájárulását adja.

Cookie-k használata és a weboldal működése:

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy néhány általunk használt cookie feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően.

A cookie-k használatával érintettek köre:

A cookie-k használata a weboldal azon látogatóit érinti akik a böngészőjük megfelelő beállításával a cookie-k használatát nem tiltják.

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük.

A cookie-k használatának célja:

A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára a böngészést egyszerűsítsük, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra.

A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az általunk használt cookie-k jellemzői és működése:

Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

Továbbá a weboldal látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt.

A cookie-k használatának tiltása:

Felhívjuk a weboldal látogatók figyelmen arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

 

 1. Egyéb rendelkezések, az adatkezelő elérhetőségei:

Cégünk megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen

Az adatkezelő elérhetősége: Dohányos Ágnes (Mobil: +36/30779-72-55, E-Mail: dohanyos.agnes@smartdigital.eu).

A Smart Digital Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelően tájékoztatja. Az Adatkezeléssel kapcsolatos információk folyamatos közzététele a www.smartdigital.eu weboldalon történik.

Budapest, 2018. május 9.