Általános felhasználási feltételek

Hatályos: 2015. április 22. napjától

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Smart Digital Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 16-09-016215, székhely: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 19., Adószám: 14523597-2-16,) kizárólagos tulajdonában álló és a Smart Digital Kft.  által működtetett www.smartdigital.hu és www.smartdigital.eu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, hírlevélre feliratkozik, szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldalt kiskorúak nem használhatják.

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely közvetített szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással, a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket is. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A Weboldal tulajdonosa jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Felhasználási Feltételek módosulnak, úgy – a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően – a tulajdonos köteles ezt a módosítás hatályba lépése előtt a Weboldalon, jól látható módon jelezni, hogy a Felhasználók kellő időben értesülhessenek róla. Ezen felül, a már regisztrált Felhasználóknak – akik a korábban érvényben lévő felhasználási feltételeket elfogadták, pedig biztosítja, hogy ha nem fogadják el a módosítást, akkor a regisztrációt megszüntethessék. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Felhasználási Feltételek változására Smart Digital Kft. a változást követő 7. napig külön felhívja a figyelmet.

 

A Weboldal használatának feltételei

Jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Weboldal látogatója (a továbbiakban: Látogató) kijelenti, hogy

 • nagykorú, illetve ha kiskorú, akkor törvényes képviselője engedélyével és tudomásával használja a Weblapot;

 • kizárólag saját nevében jár el, nem él vissza mások adataival;

 • a jelen Felhasználói Feltételeket elfogadta, az abban foglaltakat megértette, tudomásul veszi, és mindezek ismeretében dönt a honlap további használatáról;

 • amennyiben a cookie-k használatát nem engedélyezi, akkor vagy ennek megfelelően beállítja a böngészőjét, vagy törli a gépéről a már elhelyezett cookie-kat és kerüli a honlap további használatát. (A cookie-k használatáról lásd az Automatikusan gyűjtött információk fejezetet.)

 

A Smart Digital Kft. kijelenti, hogy

 • a honlapon tárolt adatokkal kapcsolatban adatkezelőként jár el;

 • a honlapon nem tárol, nem közöl, és nem gyűjt különleges adatot, azaz a Látogató faji eredetére, a nemzetiséghez tartozására, a politikai véleményére vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésére, az érdek-képviseleti szervezeti tagságára, a szexuális életére, az egészségi állapotára, a kóros szenvedélyére vonatkozó, valamint a bűnügyi személyes adatot;

 • a honlap nem tárol, nem közöl, és nem gyűjt felnőtt tartalmat.

 

A Weboldal működési elve

A Weboldal egy portál jellegű, szolgáltatások megjelenítésére, termékek ismertetésére szolgáló honlap, melynek célja, hogy a közösség megismerkedjen a szolgáltatásokkal, termékekkel, és tájékozódhasson a számukra biztosított lehetőségekről, valamint lehetőséget biztosít a Smart Digital Kft. tevékenységének bemutatására, megjelenítésére.

A Smart Digital Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.

A Weboldal működtetését a Smart Digital Kft. az alábbi jogszabályoknak megfelelően végzi:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes kérdésekről

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről jogszabályok szerint végzi.

A Smart Digital Kft. adott esetben közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek (a továbbiakban “Partner”) szolgáltatásait (a továbbiakban: a „Szolgáltatás”) a közösen megállapított módon, kereskedelmi kommunikáció (továbbiakban a „Kommunikáció”) keretein belül továbbítja a vevőknek. Ebből a szempontból csak a Felhasználó minősülhet vevőnek. Smart Digital Kft. ilyen „Kommunikációt” rendszeresen közöl a Weboldalon. Amennyiben a „Kommunikáció” tartalma módosul, erről a Smart Digital Kft. a regisztrált Felhasználóit, valamint a hírlevélre feliratkozott személyeket a hírlevélben, és a Weboldalon történő közzététel útján is értesíti.

 

A Weboldal használata

A Smart Digital Kft. és Partnerei a felhasználó adatait az általa végzett Szolgáltatás és értékesített Termékek vonatkozásában használhatja fel, az általa végzett szolgáltatástól eltérő célból, kizárólag az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a felhasználó hozzájárulása alapján kezelheti és használhatja.

 

A Szolgáltatás igénybevétele

Amennyiben a Felhasználó valamely Kommunikációban meghatározott Szolgáltatást – kivéve a szerződéskötést nem igénylő szolgáltatások – igénybe kívánja venni, úgy a szerződéskötés céljából fel kell vennie a kapcsolatot a Smart Digital Kft.-vel a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken.

 

A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az együttműködésre vonatkozó kötelezettség megtartásával, a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogszabályban tiltott vagy meg nem engedett, továbbá az információtechnológiai iparágban elfogadott és rendszerint alkalmazott szokásokat (Netikett – Internetes viselkedési kódex), szokványokat sértő tartalmak, alkalmazások, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogszerűtlen adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a Smart Digital.-vel szemben a Smart Digital Kft. által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Smart Digital Kft-nek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott. A Smart Digital Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy szándékolatlan károkozás ne történhessen.

Felhasználó a Smart Digital Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat a Smart Digital Kft. felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Amennyiben a Smart Digital Kft. tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó esetleges regisztrációját felfüggeszteni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Smart Digital Kft. a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén a Smart Digital Kft. jogosult a Felhasználó esetleges regisztrációját felfüggeszteni. A jogszerű és tisztességes használat az alábbi elvárásoknak megfelel:

 • Az oldalt mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja.

 • Az oldalon megjelenő, a Felhasználó által közzétett vagy feltöltött kommentek, megjegyzések valódiságáért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, valamint az azokon alapuló üzleti, illetve egyéb döntésekért és azok következményeiért a Smart Digital Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, ennek alapján kártérítési vagy bármely költségtérítési igény nem támasztható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalon megjelenő hozzászólásokat folyamatosan figyeljük, monitorozzuk, ha kell, töröljük. Különös tekintettel arra, ha a Felhasználó megjegyzése mások jogait sérti, becsületsértő, jogsértő, vagy ilyen tevékenységre hív fel, rágalmazó, egyéb okból zavaró, vagy bántó tartalmú, félrevezető, valós tényeket hamis színben tüntet fel, oda nem illő, spamnek, vagy reklámnak minősül, valamint az informatikai rendszer működését veszélyeztető programokat/linkeket tartalmaz. Az ilyen hozzászólásokat, megosztásokat, az oldalról eltávolítjuk, többszöri megjelenés esetén pedig az azokat küldő felhasználó – mindennemű előzetes tájékoztatás vagy felhívás nélkül – az oldalról letiltásra kerül.

 • A Smart Digital Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az oldal működési zavaraiból, üzemzavarából, vonal-és rendszerhibából, az oldalon közölt információk, adatok illetéktelen személyek által történő jogosulatlan megváltoztatásából, késedelmes továbbításából, elveszéséből eredő költségekért, károkért és veszteségekért.

 • Az oldal bizonyos linkjei harmadik személy oldalára vezethetnek, ezeken az oldalakon található adatok, információk tartalmáért és valódiságáért, illetve a személyes adatok biztonságáért a Smart Digital Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Az oldalon elhelyezett mindennemű képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, kizárólag az adattartalom – változtatás nélküli – megosztása engedélyezett. Az adattartalmak ezen túlmenő, bármilyen formában történő – személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása, különösen sokszorosítása, terjesztése, megváltoztatása tiltott és jogi eljárást von maga után.

 

Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Smart Digital Kft. illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Smart Digital Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A Smart Digital Kft. szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

A felelősség korlátozása

Tekintettel arra, hogy a Smart Digital Kft. adott esetben a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

A Smart Digital Kft. nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. A Smart Digital Kft.-t nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel-és letöltésére.

 

Automatikusan gyűjtött információk

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül megküldésre a Látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie személyes adat, az adatkezelés célja, hogy azonosítsuk a felhasználót, őket egymástól meg tudjuk különböztetni, tároljuk a munkamenet során megadott adatokat, segítsük a munkamenet megszakadása esetére az adatvesztés elkerülését. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó (mint érintett) hozzájárulása, a kezelt adatok: a generált azonosító, a művelet dátuma és időpontja.

 

A cookie-k típusai funkciójuk szerint leheltnek:

 • megosztást és lájkolást lehetővé tévő cookie-k;

 • alapvető fontosságú cookie-k, amelyek a folyamatban lévő tranzakció adatait őrzik, így használatuk nélkülözhetetlen;

 • a honlap működését támogató cookie-k, amelyek tárolják a bejelentkezési adatokat, támogatják a csevegés szolgáltatást;

 • megjelentést támogató cookie-k, amelyek a honlap egységes arculatának biztosítását segítik;

 • hatékonyság növelő cookie-k, amelyek csökkentik a honlap betöltési idejét és fokozzák a felhasználói élményt.

A honlap által használt cookie-k a következők lehetnek:

 • Tynt.com cookie: Szövegek másolásának és a forrásformátum megőrzésének támogatása. 1 éves lejárat.

 • YouTube cookie: videók lejátszásához szükséges. 1 éves lejárat.

 • DoubleClick cookie: A Google remarketing cookie-ja. 1, illetve 2 éves lejárat.

 • Backend.aleph.hu cookie: Utazás főoldalon használt objektumok támogatásához szükséges. 1 éves lejárat.

 • Facebook cookie: egyes iFrame alkalmazások használják. 1 éves lejárat.

A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Látogató korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Látogató számára külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. Külső szolgáltatók cookie-k segítségével, a Látogató Weboldalon korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést a Látogató számára.

 

Jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Látogató tudomásul veszi és engedélyezi, hogy

 • a Weboldalon vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics funkciókat (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a vagy a Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései) alkalmazunk;

 • a személyazonosításra alkalmas adatokat összefésüljük a DoubleClick cookie-ra épülő vizuális hirdetési funkciókkal korábban gyűjtött, személyazonosításra nem alkalmas adatokkal;

 • a Weboldal a Google Analytics remarketinges funkcióit használja az online hirdetéshez;

 • a hirdetéseinket külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken;

 • a Weboldal és külső szolgáltatók (például a Google) saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére, valamint annak megállapítására, hogy a hirdetésmegjelenítések, a hirdetési szolgáltatások egyéb felhasználási módjai, a hirdetésmegjelenítésekkel történő interakciók és a hirdetési szolgáltatások hogyan kapcsolódnak a látogatásokhoz a Weboldalon;

 • a Weboldal tulajdonosa felhasználja a Google érdeklődésen alapuló hirdetési adatait vagy a harmadik felektől származó közönségadatokat (például kor, nem és érdeklődési területek) a Google Analytics szolgáltatással.

További tudnivalók:

 • A cookie-król többet meg lehet tudni a www.aboutcookies.org oldalon.

 • A Látogató a Google-fiókba való bejelentkezést követően a Hirdetés-beállítások segítségével letilthatja a Google Analytics vizuális hirdetési funkcióit, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit:

https://www.google.com/settings/ads

 • A Látogató a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt itt érheti el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 • A cookie-t a Látogató képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 • A Google cookie-kezeléséről a https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu oldalon olvashat részletesen.

 • A Google érdeklődés-alapú hirdetéseinek letiltásról a https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu oldalon lehet tájékozódni.

A cookie-k használatának letiltása azt eredményezheti, hogy a Weboldal látogatásakor a felhasználói élmény kisebb lesz, valamint egyes szolgáltatások teljes körűen, vagy egyáltalán nem vehetőek igénybe.

A Smart Digital Kft. és a Google szolgáltatókon kívül honlapok látogatása során még a következő külső szolgáltatók is elhelyezhetnek cookie-kat a Látogató számítógépén: Addthis, DoubleClick, Facebook, Twitter, YouTube.

A Weboldal használja a Facebook Website Custom Audiences technológiáját, amelynek segítségével a bejelentkezett Facebook felhasználók a Weboldal és aloldalai látogatói számára, a látogatást követően a Facebook felületén a Smart Digital Kft. hirdetései jelennek meg. Erről a technológiáról a https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ oldalon tájékozódhat, és ugyanitt van lehetőség a leiratkozásra is.

 

Adatkezelés

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Smart Digital Kft. a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési nyilatkozatában valamint szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatok közül a Smart Digital Kft. csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a közvetített szolgáltatások fejlesztéséről, szolgáltatásairól a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Smart Digital Kft. hivatalos értesítéseiről.

 

Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép.