Általános szerződési feltételek rendszergazdai szolgáltatáshoz

 1. A Smart Digital Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Örvényi út 19., cégjegyzékszám: 16-09-016215, adószám: 14523597-2-16, képviseli: Hoffmann Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: „Szolgáltató”) mint szolgáltató a Rendszergazdai szolgáltatásról szóló ajánlatban (a továbbiakban: „Ajánlat”) rögzített feltételek tekintetében a jelen – Ajánlat elválaszthatatlan részét képező – részletes szerződési feltételeket (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) határozza meg.

 1. Szolgáltató rögzíti, hogy az Ajánlat elfogadásával és a jelen Általános Szerződési Feltételek Megrendelő általi megismerésével a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:78 -a alapján Szolgáltató és megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) között szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jött létre.

 1. Szolgáltató elvégzi a Megrendelő alapfeladatai ellátása érdekében üzemeltetett informatikai eszközök (hardver, szoftver, hálózati eszközök, hálózati hozzáférések, hálózati végpontok, nyomtatók) szerver és felhasználó oldali kiszolgálását, a rendszerek működőképes állapotának folyamatos fenntartását.

 1. Az Ajánlatban és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatok szakszerű ellátása érdekében Szolgáltató a szerződés teljesítésére megfelelő szakismeretekkel rendelkező szakember rendelkezésre állását biztosítja. Szolgáltató a Megrendelő részére igény szerint szervizes informatikus és rendszergazdai ismeretekkel rendelkező technikus (rendszergazda) és rendszergazdai ismeretekkel rendelkező mérnök informatikus (vezető rendszergazda) szakembert biztosít és rendel ki a Megrendelő telephelyére, továbbá a vidéki telephelyeken a feladatot elsősorban távoli elérés útján látja el. A Szerződés a Megrendelő eszközállományára és a fent részletezett szakember erőforrására terjed ki. Szolgáltató vállalja, hogy ennek keretében folyamatosan a Megrendelő rendelkezésére áll, és a Megrendelő részére informatikai tevékenységet bonyolít le.

 1. Szolgáltató vállalja, hogy az Ajánlatban és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatok végzése során az elvárható legnagyobb gondossággal jár el, kijelenti továbbá, hogy szakmai felkészültsége a feladatok ellátását részére lehetővé teszi.

 1. A Szolgáltató az Ajánlat szerinti időtartamban biztosítja a Megrendelő igénye szerint a helyi munkatársakkal együttműködve a Megrendelő telephelyein és tulajdonában lévő számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű működéséhez szükséges következő rendszergazdai, és felhasználó támogatási (support), üzemeltetési feladatok ellátását:

– Javaslat a teljes rendszer optimalizálásra, illetve különböző területek biztonsági, működésbeli fejlesztésére.

– Elavult eszközökre csere javaslat, az optimalizálás során szükségtelenné vált eszközök, üzemen kívül helyezése.

– Megrendelő informatikai eszközein Szolgáltató beállítja a távoli vezérlés lehetőségeit, valamint a tűzfal és router beállításokat is elvégzi, erről írásos dokumentációt készít.

– Szolgáltató elvégzi a teljes informatikai rendszer biztonsági mentésének (backup) beállítását a kliens gépeken, valamint a fájl szervereken, valamint a backup ütemezés megszervezését és egyszerűsítését. Ide tartozik az internet szolgáltatás folyamatos működéséhez, backup ISP (internetszolgáltató) keresése, a szükséges hardver eszköz beszerzése beüzemelése, valamint a kapcsolat kiépítése.

– Szolgáltató feladata továbbá a jelenleg használt levelezés átvizsgálása, külső kapcsolatok (VPN, FTP, RDP, stb.) ellenőrzése és felülvizsgálata és ezek egyszerűsítésére történő javaslattétel. A fenti feladatok a szolgáltatás lehetséges elemeit tartalmazzák, azonban a konkrét feladatok elvégzésére minden esetben az egyedi megrendelői igényeknek megfelelően kerül sor.

– Helpdesk szolgáltatás: hétköznap munkaidőben (08:00-16:30), az alábbi elérhetőségeken: helpdesk@smartdigital.eu, telefon: +36 1 447 7583, https://smartdigital.topdesk.net/topdesk hibajegykezelő rendszer. A bejelentett hibák elhárítását Szolgáltató 24 órán belül kezdi meg.

̶ Távoli segítségnyújtás: Szolgáltató a bejelentett SW hibát távolról bejelentkezve javítja az Ajánlatban rögzített feltételek szerint.

 ̶ Helyszíni javítás: A távolról nem orvosolható hibák kijavítását Szolgáltató személyesen, a helyszínen látja el az Ajánlatban rögzített feltételek szerint azzal, hogy Szolgáltató külön díjazást állapít meg a budapesti és Budapesten kívüli kiszállásra.

 ̶ Rendszerkarbantartás: Szolgáltató rendszer ellenőrzését (napló állományok, monitoring alkalmazás) és a szükséges módosításait, valamint frissítéseinek telepítését automatikusan, rendszeresen végzi el

 ̶ Naprakész rendszer dokumentáltság: Szolgáltató elkészíti a Megrendelő informatikai rendszerének teljes dokumentációját, amely tartalmazza a rendszer felépítését, a szerverek és a szolgáltatóknál lévő jelszavakat, valamint jogosultsági beállításokat is. Szolgáltató alapszolgáltatásának része, hogy a dokumentációból átad egy példányt a Megrendelőnek.

 1. A Szolgáltató nem felel a szolgáltatás nyújtása során keletkező közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősségét bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a szolgáltatás igénybevétele okán merültek fel, még abban az esetben is, ha az Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. A Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik az általa használt hardverek rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, valamint a szoftverek jogtisztaságáért. Az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Megrendelő informatikai rendszerei hibamentesen és zavartalanul működnek, illetve, hogy más informatikai rendszerekkel és szoftverekkel kompatibilisek.

Amennyiben a Megrendelő nem jogtiszta szoftvereket használ, és ez a Szolgáltató tudomására jut, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 1. Szolgáltatót az Ajánlatban és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatok ellátásáért szolgáltatási díj illeti meg. Szolgáltatót az Ajánlatban és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatok ellátásáért az Ajánlat szerinti átalány szolgáltatási díj illeti meg azzal, hogy Szolgáltató a szolgáltatási díj módosításának a jogát fenntartja. A Szolgáltató a díj esetleges módosításáról legalább 30 nappal előre írásban értesíti a Megrendelőt.

 1. Az átalánydíj tartalmazza a Helpdesk szolgáltatást, ennek körében az Ajánlatban rögzített feltételek szerint meghatározott távoli vagy helyszíni munkavégzést. Amennyiben az Ajánlatban rögzített csomaghoz képest a Megrendelő többletszolgáltatásokat kíván igénybe venni, úgy annak díjazására a Szolgáltató által adott egyedi árajánlat az irányadó.

 1. A szolgáltatási díj fizetése havonta előre, számla ellenében történik azzal, hogy Megrendelő köteles a tárgyhavi szolgáltatási díj összegét a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjáig Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató részére a fenti határidőben nem fizeti meg a szolgáltatási díj összegét, Szolgáltató jogosult az Ajánlatban és jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített szolgáltatás azonnali hatályú felfüggesztésére.

 1. A szolgáltatási díj átalány-jellegére tekintettel, Szolgáltatót a szolgáltatási díj akkor is megilleti az adott hónapban, amennyiben a Megrendelő nem vette igénybe a konkrét szolgáltatást.

 1. A szolgáltatási díj nem tartalmazza a karbantartáshoz, hibajavításhoz felhasznált anyagok és alkatrészek, valamint a külső szervizben történő javítás költségét. Ezeket külön számla ellenében fedezi a Megrendelő. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Megrendelő az informatikai eszközeit kizárólag a Szolgálatón keresztül jogosult és köteles javíttatani, figyelemmel az adatbiztonsági szempontokra is.

 1. Amennyiben a Megrendelőnél nő a hardverek száma, úgy Szolgáltató jogosult az Ajánlat és jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseit – ideértve a díjazást is – felülvizsgálni.

 1. Szolgáltató az Ajánlatban és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatokat tartós jogviszony keretében, Megrendelővel kötött határozatlan időtartamú Szerződés alapján látja el. A Szerződés írásban közölt nyilatkozattal bármely fél által a hónap utolsó napjára felmondható azzal, hogy a felmondási idő nem lehet kevesebb, mint 30 nap.

 1. A Szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha bármely Fél írásbeli – legalább 8 napos határidőtűzést tartalmazó – figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek.

 1. A Szerződésből folyó kötelezettségeik teljesítése során a Felek együttműködnek, és egymást kölcsönösen tájékoztatják a megbízás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről.

 1. Szolgáltató az Ajánlatban és jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatok teljesítése során jogosult közreműködőt igénybe venni.

 1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat és dokumentumokat a megfelelő időben, folyamatosan a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

 1. Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szerződés alapján végzett adatkezelés jogcíme a megbízási szerződés teljesítése, időtartama pedig a szerződés hatályával megegyező. A Megrendelő által átadott, szerződés alapján kezelt adatok köre a következő: ̶ Hálózati jelszavak (ISP, router, AP, admin, stb.) ̶ O365 admin felülethez globális adminisztrátori hozzáférés ̶ Windows server Administrator, backup, jelszavak vizsgálatát, valamint az UPS-ek, routerek jelzései is erre kerülnek beállításra.

 1. Szolgáltató Szerződéssel kapcsolatos teljesítéséből eredő károkért kizárólag az egy havi szolgáltatási díj mértékéig felel.

 1. Ha Megrendelő részére egyéb többletfeladatok ellátása válik szükségessé, annak feltételeit Megrendelő és Szolgáltató külön megállapodásban állapítja meg.

 1. Az Ajánlatban és jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek. E feltételeket azokra a szolgáltatási szerződésekre kell alkalmazni, amelyeket a jelen általános szerződési feltételek kihirdetését követően kötöttek meg. A jelen általános szerződési feltételek a Szolgáltató honlapján (www.smartdigital.eu) történő közzététel időpontjától minősülnek kihirdetettnek.

 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Megrendelőt elektronikus levélben tájékoztatja.

 1. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy panaszkezelés céljából postai úton a 1097 Budapest, Illatos út 23. I. címen, illetőleg elektronikus úton a helpdesk@smartdigital.eu címen veheti fel a kapcsolatot a Bérbeadóval.

 2. Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, illetve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa megadott adatokat, ideértve a kapcsolattartásra szolgáló email címét direktmarketing célra felhasználja, azaz a Szolgáltató a Megrendelő részére hírlevelet, marketing anyagot továbbíthat. A Megrendelő a Szolgáltató marketing anyagairól, hírleveléről bármikor leiratkozhat az ügyfélszolgálatunknak (sales@smartdigital.eu) küldött e-mail útján, vagy a hírlevelében az erre vonatkozó linkre kattintva.

Budapest, 2024.02.01.